Adonai Melekh (Rosh Hashanah Shacharit Amidah)

Rabbi Chaim Kranzler