Adonai Melekh (Rosh Hashanah Piyut - Day 2)

Rabbi Aryeh Bernstein