Adonai Melekh (Rosh Hashanah Piyut)

Rabbi Aryeh Bernstein